Tin học tiểu học

Giáo viên của chúng tôi

Cô Hạnh
Giáo viên tin học

Cô Đan
giáo viên anh văn

Thầy Trọng
Giáo viên tin học

Cô Hoa
văn phòng

Thầy Khanh
Giáo viên tin học

Thầy Lộc
giáo viên+IT

Cô Lý
Giáo viên tin học

Thầy Đức
Giáo Viên Tin Học

Thầy Sơn
Giáo viên tin học

Nhóm các cô
Giáo viên Anh Văn

Nhóm Thầy Cô
Giáo viên Anh Văn

Nhóm Thầy cô
Giáo Viên Tin Học