CNTT – MODULE 02.3-50

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

CNTT - MODULE 02.3-50

Trong Windows Explorer, để xóa tất cả các tập tin và thư mục con có trong thư mục A người dùng phải

Để khởi động lại máy tính, phát biểu nào dưới đây là sai

Trong Windows Explorer để đổi tên 1 thư mục ta dùng thao tác nào sau đây:

Để xem nội dung thư mục với các thông tin mặc định: Name,Type, Size, Date modified …. Bạn chọn hình thức hiển thị trên Windows Explorer :

Trong Windows Explorer, ta có thể sử dụng chuột để

Với ứng dụng Winzip, người dùng có thể

Để xóa một tập tin mà có thể phục hồi lại được trong Recyclebin ta dùng lệnh nào trên bàn phím?

Trong Windows Explorer, muốn xem hoặc thay đổi thuộc tính của một thư mục, tập tin ta nhấp phải chuột trên thư mục, tập tin đó và chọn:

Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện :

Để định vị Taskbar trong trạng thái √ Lock Taskbar được định vị tùy ý ta
chọn

Để khởi động lại máy tính phát biểu nào dưới đây là sai ?

Để nén một tập tin hay thư mục ta dùng phần mềm nào?

Trong Windows Explorer, muốn sửa đổi tên của một thư mục, tập tin ta nhấp phải chuột trên thư mục, tập tin đó và chọn:

Trong Windows, trong thư mục A có thư mục B và thư mục C, người dùng không thể

Trong thư mục A có chứa 3 thư mục con. Một người muốn tạo mới một thư mục trong thư mục A nhưng không tạo được. Những lý do nào sau đây là đúng
(trong Windows ):

Trong Windows Explorer muốn tạo thư mục mới ta thực hiện?

Để nhìn thấy các máy tính trong mạng nội bộ, ta chọn biểu tượng có tên … trên màn hình Desktop.

Trong Windows Explorer, ta có thể:

Trong Windows, tên tập tin có thể

Trong Windows, để thiết đặt lại tùy chọn chức năng nhấn Mouse, ta vào nhóm ứng dụng :

Trong Windows Explorer:

Trong Windows, người dùng có thể tìm kiếm tập tin dựa theo các điều kiện tìm: (có thể chọn nhiều đáp án)

Trong Windows Explorer:

Trong Windows, để đóng cửa sổ ứng dụng đang hoạt động:

Để tắt máy tính ta chọn chức năng nào sau đây:

Để chạy một ứng dụng trong Windows, bạn làm thế nào?

Trong Windows Explorer, người dùng có thể

Để tắt máy tính đúng cách ta thực hiện thao tác :

Trong Windows, ta có thể mở tối đa bao nhiêu chương trình Notepad tại một thời điểm:

Trong Windows, các biểu tượng trên Desktop có thể được sắp xếp theo:

Để đảm bảo an toàn dữ liệu ta chọn cách nào?

Để mở rộng một cửa sổ chương trình phóng to hết màn hình (cho phép chọn nhiều)

Trong Windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc nhiều tập tin hoặc thư mục nằm liền kề nhau trong một danh sách, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Để đóng nhanh một cửa số ứng dụng đang mở trên Windows ta sử dụng tổ hợp phím nào

Trong Windows, để xóa tất cả các tập tin và thư mục có trong Recycle Bin ta sẽ

Để bật chế độ giúp đỡ của Windows, ta nhấn phím chức năng nào ?

Để đảm bảo an toàn dữ liệu ta chọn cách nào?

Trong Windows, tên tập tin không được phép

Trong Windows làm thế nào hiển thị nhanh vào menu Start ? (cho phép chọn nhiều)

Trong thư mục A có 1 tập tin tên GHICHU.TXT. Một người muốn tạo mới một tập tin trong thư mục A nhưng không tạo được. Những lý do nào sau đây là đúng

Trong ứng dụng Windows Explorer, để chọn nhiều tập tin hay thư mục liên tục ta thực hiện thao tác kết hợp phím … với Click Mouse chọn.

Trong ứng dụng Windows Explorer, để chọn nhiều tập tin hay thư mục không liên tục ta thực hiện thao tác kết hợp phím … với Click Mouse chọn.

Để xóa một tập tin hay thư mục nhưng không chuyển vào Recycle Bin, ta sử dụng tổ hợp phím kết hợp khi thực hiện xóa:

Trong Windows Explorer:

Trong Windows, tập tin Shortcut được tạo ra với mục đích

Trong Windows Explorer, ta có thể:

Trong Windows Explorer:

Trong Windows, muốn đổi tên tập tin hay thư mục, ta thực hiện thao tác :

Trong Windows, phát biểu nào sau đây là đúng

User Name trong hệ điều hành là:

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay