CNTT – MODULE 04.1

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

CNTT - MODULE 04.1

Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

Lựa chọn nào là địa chỉ tuyệt đối dòng cột (Cho phép chọn nhiều)

Biểu thức sau =AND(5>4, 6<9, 27, OR(22)) cho kết quả là:

Kết quả của công thức sau : = INT (-4.5)

Cho biết phím tắt để sửa công thức trong Excel là:

Trong bảng tính Excel, khối ô (vùng) là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành  hình chữ nhật. Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?

Cho biết phím tắt để cố định địa chỉ ô trong công thức của Excel:

Hàm nào dùng để tìm kiếm trong Excel 2010:

Khi thực hiện phép toán giữa 2 giá trị kiểu ngày và số sẽ cho kết quả là:

Tính kết quả hàm ROUND(5874.565,2) kết quả trả về là:

Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C (trong đó DTB: Điểm trung bình, HK: Hạnh kiểm) =If(OR(DTB>=8, HK= "A"),1000,300), bạn sử dụng lựa chọn nào:

Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 7/20/2016, tại ô C2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là:

Tại các ô A7, B7, C7, D7 lần lượt chứa các giá trị sau: 1001, 87, 52, 12. Nếu trong ô F7 là công thức =MAX(A7:D7) thì kết quả là:

Khi ta gõ công thức : =DAY(DATEVALUE(“12/15/98”)) kết quả sẽ là :

Giá trị tại ô A1: “ABC”, công thức tại ô B1: = Left($A1, 2). Khi copy ô B1 rồi paste vào ô B2 thì công thức tại ô B2 sẽ là

Ký tự nào sau đây không thuộc nhóm các ký tự kiểu số trong MS Excel

Tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin học"; ô B2 có giá trị chuỗi “Cơ bản”. Tại ô E2 gõ vào công thức =A2&B2 trả về kết quả? bạn sử dụng lựa chọn:

Giả sử ô B7 chứa chuỗi “10A120225” công thức nào cho kết quả “A” (Chọn nhiều)

Cho các hàm sau, hàm nào đúng: (Cho phép chọn nhiều)

Công thức =Mid("Đại học khoa học tự nhiên",4,9) cho kết quả:

Khi ta nhập công thức sau : = LEN(TRIM(“ABCDEF ”)), kết qua sẽ là:

Công thức thông báo lỗi nào sau đây cho biết người sử dụng nhập sai tên hàm hoặc chuỗi không đặt trong cặp dấu “ ”:

Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào:

Hãy cho biết trong các địa chỉ sau, địa chỉ nào không phải là địa chỉ ô?

Ở ô B4 ta có công thức là : =B$2*$C3 . Khi sao chép công thức này qua ô D6 thì công thức trở thành:

Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:

Tài liệu của MS Excel 2010 được lưu trên đĩa với phần mở rộng:

Biểu thức =Sum(4,6,-2,9, A) trả lại kết quả là bao nhiêu?, bạn sử dụng lựa chọn nào:

Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thoả một điều kiện cho trước:

Trên thẻ Home của thanh công cụ Riboon trong MS Excel 2010, biểu tượng (Increase Decimal)có ý nghĩa .... cho vùng dữ liệu được lựa chọn

Một tập tin được lưu lên đĩa cứng với kiểu .xlsx thì gọi là gì?

Các địa chỉ sau đây $A1, B$5, $L9, $DS7 là loại địa chỉ gì:

Muốn sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng/giảm ta chọn lệnh:

Chọn lựa nào để ẩn hiện đường lưới trong wooksheet (Cho phép chọn nhiều)

Muốn xuống dòng trong ô dữ liệu Excel 2010 bạn chọn:

Khi gõ xong công thức rồi ấn phím Enter, máy hiện ra #N/A có nghĩa là:

Trong bảng tính Excel 2010, tại ô A2 gõ vào công thức =IF(3>5,100,IF(5<6,200,300)) thì kết quả nhận được tại ô A2 là:

Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là:

Khi nhập dữ liệu vaò bảng tính MS Excel 2010 thì đáp án nào sau đây đúng ?

Trong bảng tính Excel, hàm VLOOKUP, nếu không tìm thấy giá trị cần tìm thì hàm sẽ trả về giá trị

Bạn đã nhập số 15 vào ô C6. Bạn nhấn vào nút nào để có thể ô C6 có giá trị là $15

Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có giá trị số 25; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:

Trong bảng tính Excel, hàm AND có tối thiểu

Cho biết kết quả của công thức = MOD(20,3)

Trên Excel 2010, ô A1 chứa giá trị 7.5. Ta lập công thức tại ô B1 có nội dung như sau =IF(A1>=5, "Trung Bình", IF(A1>=7, "Khá", IF(A1>=8, "Giỏi", "Xuất sắc"))) khi đó kết quả nhận được là:

Cho biết công thức đúng ?

Kết quả trả về của công thức: =OR(2>3,4<1) sẽ là:

Khi nhập giá trị 3+4 vào trong ô A3 của Sheet1 trong MS Excel 2010 và Enter thì nội dung hiển thị trên ô A3 là:

Khi thực hiện công thức dò tìm ta nhận kết quả #N/A có nghĩa là:

Khi làm việc trên MS Excel 2010 muốn chuyển từ sheet này sang sheet khác ta thực hiện:

Giá trị tại ô C4: “PN01”. Công thức tại ô D4: = IIF(Left(C4, 2) = “PN”, “Nhập”, “Xuất”). Kết quả nhận được tại ô D4:

Khi gõ công thức xong, rồi Enter, máy hiện ra #REF! có nghĩa là:

Cửa sổ Excel thuộc loại:

Tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức, bạn sử dụng lựa chọn:

Khi nhập dữ liệu vào MS Excel 2010 thì đáp án nào sau đây đúng?

Cho biết kết quả của phép tính Mod(10,3) là:

Công thức sau: = ROUND(136485.22,-3) sẽ cho kết quả:

Trong bảng tính Excel 2010, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả :

Khi chọn trong mục Edit/ Paste Special chỉ mục Comments dùng để:

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay