CNTT – MODULE 04.2

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

CNTT - MODULE 04.2

Trong Excel để cài đặt Font chữ mặc định Excel 2010 ta sử dụng:

Trong Excel, ô A1 chứa giá trị ngày tháng năm: 22/05/2016. Khi thực hiện công thức = Day(A1) thì giá trị trả về là giá trị nào:

Trong bảng tính MS Excel 2010, để chèn chữ mỹ thuật, ta thực hiện:

Trong MS Excel 2010, khi nhập liệu thì giá trị nào sau đây được hiểu là dữ liệu dạng chuỗi:

Trong MS Excel 2010, khi nhập liệu thì giá trị nào sau đây được hiểu là dữ liệu dạng chuỗi:

Trong Excel để rút trích dữ liệu ta vào chức năng:

Trong MS Excel 2010, công thức nào sau đây là đúng?

Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:

Trong Excel, giá trị trả về của công thức =LEN("TRUNG TAM TIN HOC") là:

Trong MS Excel 2010, hàm Today() trả về:

Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyết đối?

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy ký tự "TINHOC" ; Tại ô B2 gõ vào công thức = VALUE(A2) thì nhận được kết quả:

Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối cột, tương đối dòng:

Trong bảng tính MS Excel 2010, để chèn hình ảnh, ta thực hiện:

Trong Excel 2010, tổ hợp phím nào thực hiện việc tạo mới một bảng tính:

Trong Excel tại ô $A$4 (A4) dấu $ có ý nghĩa:

Trong Excel 2010, ô A1 chứa giá trị 15, B1 chứa giá trị 0. Tại D1 ta lập công thức = A1/B1 thì nhận được kết quả:

Để chọn toàn bộ các ô trên bảng tính bằng tổ hợp phím bạn chọn:

Trong ô D1 có công thức =A1+B1 vậy khi sao chép công thức này đến ô E3 thì công thức sẽ là

Trong Excel, ô A1 chứa giá trị 8, công thức =IF(A1>=5, "TB", IF(A1>=7, "Khá", IF(A1>=8, "Giỏi", "Xuất sắc"))) trả về kết quả bao nhiêu?

Đáp án nào sau đây đúng? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

Trong Excel 2010, giá trị trả về của công thức =LEN("TTTH DH KHTN TPHCM") là:

Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức =Mod(26,7) cho kết quả:

Trong Excel công thức =COUNTA(10,"C",15) cho kết quả là:

Trong Excel tại ô A1 = 5. Hãy cho biết kết quả công thức tại ô B1=A1/0

Trong Excel, để lưu tập tin đang mở với một tên mới hoặc một nơi khác, ta chọn:

Trong Excel, các ô có chứa giá trị lần lượt :A1=”X”,A2=”01”,A3=”02”,A4=”03”. Hãy cho biết kết quả công thức tại ô B1=AVERAGE(A2:A4)

Trong bảng tính MS Excel 2010, để cố định hàng hoặc cột trong bảng tính, ta đánh dấu hàng hoặc cột, rồi chọn:

Trong Excel ta gõ công thức tại ô B1 là: =MAX(12,3,9,15,8) thì nhận được kết quả:

Trong Excel 2010, ô A1 chứa nội dung “TTTH ĐHKHTN”. Khi thực hiện công thức = LEN(A1) thì giá trị trả về là giá trị:

Trong bảng tính MS Excel 2010, để ẩn cột, ta thực hiện:

Trong Excel ta gõ công thức tại ô B1 là: =AVERAGE(3,4,5,6) thì nhận được kết quả:

Trong Excel cho các giá trị như sau: ô A4 = 4, ô A2 = 5, ô A3 = 6, ô A7 = 7 tại vị trí ô B2 lập công thức B2 = Sum(A4,A2,Count(A3,A4)) cho biết kết quả ô B2 sau khi Enter:

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì

Trong MS Excel 2010 để đổi tên 1 sheet ta thực hiện thế nào?

Trong bảng tính MS Excel 2010, để gom 2 ô thành 1 ô, ta thực hiện thế nào?

Trong Excel, để định dạng chữ đậm cho dữ liệu, ta dùng tổ hợp phím:

Trong bảng tính MS Excel 2010, để tách dữ liệu trong một ô thành hai hoặc nhiều ô, ta thực hiện:

Trong Excel, để chuyển con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính bạn sử dụng tổ hợp phím:

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin học văn
phòng"; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?

Địa chỉ B$3 là địa chỉ

Trong MS Excel 2010, tổ hợp phím nào được dùng để lưu file:

Trong Excel 2010, để lưu tập tin đang mở dưới một tên khác, ta chọn:

Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối:

Trong Excel để xóa dữ liệu trong một ô, ta chọn ô cần xóa và thực hiện thao tác :

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 10 ; ô B2 có giá trị là số c) Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2) thì nhận được kết quả :

Trong Excel, để mở một tập tin Excel đã có, ta sử dụng tổ hợp phím:

Trong MS Excel 2010, giá trị trả về công thức =LEN(“ĐH KHTN”) là bao nhiêu?

Trong Excel tại ô A1 chứa chuỗi TINHOC. Ta gõ công thức tại ô B1 là: =LEFT(A1,3) thì nhận được kết quả:

Để lưu một sổ bảng tính đang mở dưới một tên khác, bạn vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh:

Trong Excel ta gõ công thức tại ô B1 là: =MOD(20,3) thì nhận được kết quả:

Trong Excel tại ô A1 chứa chuỗi TINHOC. Ta gõ công thức tại ô B1 là: =RIGHT(A1,3) thì nhận được kết quả:

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin học"; Ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:

Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức =Mod(25,5) cho kết quả nào?

Để thể hiện nội dung chữ trong 1 ô thành nhiều dòng, ta dùng chức năng

Để đóng (tắt) một sổ bảng tính (workbook) đang mở mà không đóng chương trình MS Excel, bạn sử dụng cách nào trong số các cách dýới ðây?

Trong Excel tại ô A1 chứa chuỗi TINHOC. Ta gõ công thức tại ô B1 là: =MID(A1,2,3) thì nhận được kết quả:

Trong Excel khi viết sai tên hàm sẽ xuất hiện:

Trong Excel, để tạo đồ thị ta vào:

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay