CNTT – MODULE 07.2

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

CNTT - MODULE 07.2

Trong Word 2010, để lưu tập tin như 1 mẫu (template) mới, trong phần kiểu tập tin, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để chèn chữ nghệ thuật vào văn bản, sau khi chọn thẻ Insert, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để thực hiện việc mở rộng khoảng cách giữa các ký tự, bạn sử dụng:

Trong Word 2010, để chọn một đoạn văn bản mà không cần dùng chuột, bạn sử dụng:

Trong Word 2010, để tính toán trên bảng (Table), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word, để hiển thị dấu phân đoạn trong văn bản, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều lựa chọn)

Trong Word, muốn trộn 2 văn bản với nhau, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word, muốn luôn tạo ra bản sao lưu dự phòng khi lưu, ta chọn?

Trong Word, để thực hiện việc tách các ô trong một bảng, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word, để thực hiện việc trình bày văn bản thành nhiều cột, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để thay đổi đơn vị đo của thước, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để chuyển đổi dữ liệu từ văn bản (Text) sang bảng (Table), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để chỉnh sửa liên kết (Hyperlink), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word, để thực hiện việc áp dụng các đầu trang, cuối trang khác nhau cho mỗi phân đoạn (section), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word, để thực hiện việc đặt các chế độ kiểm tra chính tả theo yêu cầu, bạn sử dụng lựa chọn nào trong Word Options?

Trong Word, để thực hiện việc áp dụng các đầu trang, cuối trang khác nhau cho trang đầu, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word, để thực hiện liên kết, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để đặt cách dòng trong một đoạn chính xác là 12 pt, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để tạo 1 ghi chú (Comment) , bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word, để thực hiện việc ngắt cột trong văn bản, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để tạo liên kết dữ liệu từ nội dung được chọn trong văn bản đến một tập tin văn bản khác, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để thực hiện trộn bì thư (Mail Merge) bạn chọn thao tác nào?

Trong Word 2010, để thực hiện việc đóng dấu chuỗi ký tự hoặc hình ảnh làm nền mờ trong vãn bản, sau khi chọn thẻ Page Layout, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word, để xem mẩu tin cuối trong kết quả phối thư, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để ghép các ô đang chọn trong 1 bảng thành 1 ô, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word, để tạo danh mục kéo xuống trong biểu mẫu văn bản (form), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để tìm các điểm đánh dấu văn bản (bookmark) đã đặt, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word, muốn chèn ngày tháng năm hiện hành vào văn bản, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để tạo liên kết cho 1 chuỗi văn bản đến 1 trang web, sau khi chọn chuỗi văn bản, vào Insert-Hyperlink, tiếp theo bạn chọn lựa chọn nào?

Trong Word, muốn đặt mật khẩu bảo vệ khi mở tập tin văn bản bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để tạo thêm 1 dấu phân đoạn (section) trong văn bản, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để lùi (thụt) lề trái của 1 đoạn vào 0.5 inch, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để thêm thẻ Developer vào thanh Ribbon: sau khi vào File-Options, bạn thực hiện tiếp thao tác nào?

Trong Word 2010, để thay đổi khoảng cách giữa hai đoạn văn bản, ta thiết lập tại đâu?

Trong Word 2010, để tìm và thay thế chuỗi văn bản, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để chọn danh sách dữ liệu khi phối thư (Mail Merge), sau khi chọn thẻ Mailings, bạn sử dụng lựa chọn nào ?

Trong Word 2010, để thay đổi màu sắc của 1 sơ đồ tổ chức, bạn sử dụng nhóm nào?

Trong Word 2010, để thiết lập Font chữ mặc định áp dụng cho mọi tập tin khi tạo mới:

Trong Word 2010, để chọn danh sách dữ liệu khi phối thư (Mail Merge), sau khi chọn thẻ Mailings, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để chèn 1 mục văn bản tự động (Auto Text) đã tạo trước, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để thêm 1 điểm đánh dấu văn bản (bookmark), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để thêm nền mờ (Watermark), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để sao chép định dạng của chuỗi văn bản a cho chuỗi văn bản b, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word, muốn nhúng dữ liệu vào tài liệu như một đối tượng, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word, muốn lưu tập tin với tên khác, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word, muốn bảo vệ văn bản chỉ cho xem không cho sao chép và chỉnh sửa nội dung, trong Restrict Formatting and Editing, ta chọn:

Trong Word, muốn tạo một chân bài (Endnote), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để xóa bỏ liên kết đã tạo, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word, để tạo một siêu liên kết trong văn bản, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word, để áp dụng các đầu trang, cuối trang khác nhau cho trang chẵn, trang lẻ, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word, để chuyển đổi chân trang (footnote) thành chân bài (endnote), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để tạo trang bìa, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word, để từ chối các thay đổi trong văn bản, bạn sử dụng lựa chọn nào trong nhóm Changes?

Trong Word 2010, để tạo liên kết dữ liệu từ nội dung được chọn trong văn bản đến một tập tin văn bản khác, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để chèn thành phần đầu trang, cuối trang, bạn sử dụng chức năng nào trên Ribbon?

Trong Word 2010, để chèn chữ nghệ thuật vào văn bản, sau khi chọn thẻ Insert, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để tìm các điểm đánh dấu văn bản (bookmark) đã đặt, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word, để thực hiện việc thay đổi hướng trang, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word, muốn tạo một chân trang (footnote), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để bảo vệ văn bản ở mức độ cho phép thay đổi nội dung nhưng để lại dấu vết, sau khi chọn Review, chọn Restric Editing, tại mục Editing restrictions, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay