CNTT – MODULE 08.1

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

CNTT - MODULE 08.1

Trong Excel 2010, muốn thiết lập khống chế dữ liệu nhập cho một vùng, ta chọn:

Trong Chart Tools của Excel, lệnh Format Selection từ thẻ Layout có ý nghĩa gì?

Trong Excel 2010, muốn chọn tất cả các ô có chứa công thức, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Tab Error Alert trong cửa sổ Data Validation của Excel có ý nghĩa gì?

Hàm nào sau đây kiểm tra được lỗi #N/A trong Excel 2010?

Trong bảng tính Excel 2010, chức năng Data – Data Validation – Setting Tabs – Text length dùng để làm gì?

Trong bảng tính Excel 2010, tại ô A2 có sẵn giá trị “Excel 2010”, ô B2 có giá trị 2016. Tại ô C2 nhập công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả là:

Phát biểu nào là ĐÚNG cho hàm Match?

Cần xóa bỏ mật khẩu của trang tính đã mở, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel 2010, khi cần tô chữ màu đỏ cho các ô có giá trị từ 50 đến 80 trong vùng A3:H120, bản sử dụng hàm chọn nào?

Chức năng của hàm SUMIFS trong Excel là gì?

Trong bảng tính Excel 2010, các phép toán lý luận được dùng trong công thức mảng (cho phép chọn nhiều)

Cho biểu đồ dạng cột. Muốn thay đổi biểu đồ để kết hợp dạng cột và dạng đường, sau khi chọn thành phần cần chuyển sang dạng đường, bạn sử dụng lựa chọn nào sau đây?

Trong bảng tính Excel 2010, muốn bảo vệ tập tin khi mở, bạn sử dụng lựa chọn nào sau: (cho phép chọn nhiều)

Trong Excel 2010, muốn đặt tên cho một vùng, sau khi chọn vùng, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để chèn thành phần đầu trang, cuối trang, bạn sử dụng chức năng nào trên Ribbon?

Trong bảng tính Excel 2010, khi tìm kiếm thì:

ho biết lỗi trả về từ biểu thức: VLOOKUP(D2,$A$2:$B$4,5,0) * 15

Trong Excel 2010, biểu hiện ### trong cột F thể hiện:

Trong bảng tính Excel, lệnh thống kê nào dùng để kết hợp dữ liệu từ nhiều vùng có cùng cấu trúc?

Hàm nào sau đây sẽ trả về giá trị lớn nhất trong một tập hợp kiểu số?

Trong bảng tính Excel 2010, chức năng Data – Data Validation – Setting Tabs – Date dùng để làm gì?

Trong Excel 2010, để sửa 1 công thức mảng, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Khi đang nhập công thức trong Excel, muốn sử dụng các tên vùng đã có, bạn sử dụng lựa chọn nào? (cho phép chọn nhiều)

Trong bảng tính Excel 2010, chức năng Data – Data Validation – Setting Tabs – Decimal dùng để làm gì?

Trong Excel 2010, lựa chọn dán đặc biệt (paste special) theo bạn có công dụng:

Trong bảng tính Excel 2010, chức năng Data – Data Validation dùng để làm gì?

Trong bảng tính Excel 2010, hàm DATADIF trả về một giá trị là số ngày, số tháng hay số năm giữa 2 khoảng thời gian theo tuỳ chọn. Hãy chọn cú pháp đúng của hàm

Trong bảng tính Excel, để xác định vùng dữ liệu muốn in, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Muốn chọn các vùng có sử dụng định dạng cóđiều kiện trong trang tính, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong bảng tính Excel 2010, chức năng Data – Data Validation – Setting Tabs – Whole number dùng để làm gì?

Muốn xoá các quy luậtđịnh dạng có điều kiện theo nội dung cho 1 vùng, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong bảng tính Excel 2010, muốn sử dụng các hàm được viết trong file *.xla thì ta phải

Trong Excel 2010, muốn xóa định dạng của 1 ô, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel 2010, khái niệm nào về danh sách động là đúng?

Trong Excel 2010, Ô A6 chứa chuỗi “6789X”. Lập công thức =VALUE(A6) sẽ cho kết quả:

Trong Excel 2010, muốn luôn tạo ra bản sao lưu dự phòng khi lưu, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Tab Layout trong Chart Tools của Excel chứa các thông tin nào?

Trong Excel 2010, giả sử ôA1 có giá trị 7.263 vàôA2 có giá trị 5.326. Công thức =ROUND(A1,2)-INT(A2) cho kết quả:

Trong Excel 2010, muốn đặt mật khẩu bảo vệ khi mở trang tính, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel 2010, hàm Rank(Number,Ref) cho giá trị là:

Trong bảng tính Excel 2010, muốn xuất file thành file *.PDF bạn phải

Trong Excel 2010, muốn thiết lập Font mặc định khi tạo mới 1 Workbook, bạn chọn lựa chọn nào?

Trong Excel 2010, muốn đặt mật khẩu bảo vệ cấu trúc bảng tính, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong bảng tính Excel 2010, chức năng Data – Data Validation – Setting Tabs – List dùng để làm gì?

Trong bảng tính Excel 2010, muốn bảo vệ cấu trúc bảng tính không cho đổi tên, di chuyển, chèn, xóa, hiện sheet, không cho thay đổi kích thước và vị trí bảng tính mỗi khi được mở, bạn sử dụng lựa chọn nào sau:

Trong bảng tính Excel 2010, muốn lấy dữ liệu từ nguồn khác (Import), dữ liệu thuộc cấu trúc của Access (*.accdb) bạn chọn?

Cho biết ý nghĩa của thẻ Margins trong Excel khi vào File – Page Setup?

Trong bảng tính Excel 2010, để bảo vệ một sheet, bạn sử dụng lựa chọn nào sau:

Trong Chart Tools của Excel, lệnh Select Data thuộc thẻ Design có ý nghĩa gì?

Chức năng của hàm COUNTIFS trong Excel là:

rong Excel 2010, muốn áp định dạng có điều kiện cho một vùng, ta chọn:

Cho dãy ô F4 đến F8 lần lượt chứa các giá trị: 15, 6, #N/A, #REF!, 20. Công thức nào sau đây tính tổng giá trị vùng F4:F8 a) Sum(F4:F8)

Trong bảng tính Excel 2010, các hàm COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS dùng để

Trong bảng tính Excel 2010, ý nghĩa của việc chọn Insert – Table?

Phát biểu nào sau đây là sai?(Chọn nhiều)

Trong bảng tính Excel 2010, muốn chuyển đổi dữ liệu trong table thành vùng dữ liệu trên sheet ta phải làm sao?

Giá trị tại ô F4 chứa điểm trung bình là 8. Công thức tại ô H4:=IF(F4=10,”Xuất sắc”,IF(F4>8,”Giỏi”,IF(F4>6.5,”Khá”,”Trung bình”))). Kết quả trả về tại ô H4 là:

Thẻ thuộc công cụ Pivot Table Tools trong Excel gồm các thẻ:

Trong công thức Excel 2010, muốn sử dụng các tên vùng đã đặt trước đó, bạn nhấn phím nào?

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay