CNTT – MODULE 08.2

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

CNTT - MODULE 08.2

Trong Excel 2010, để thực hiện việc che dấu (hide), bỏ che dấu các công thức, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel 2010, để ghép 2 chuỗi, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, cho biết cách cài mật khẩu bảo cho workbook?

Trong Excel, muốn đưa dữ liệu từ tâp tin có kiểu .TXT vào bảng tính, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, hàm SUMIFS có thể được dùng để?

Trong Excel 2010, để lưu bảng tính như một mẫu không chứa Macro, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel 2010, để thiết lập chế độ lưu tự động phòng khi có sự cố xảy ra, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, để làm ẩn thuộc tính đường lưới ô, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi gì?

Trong Excel, muốn tính toán lại toàn bộ các công thức trong 1 Sheet, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều lựa chọn)

Trong Excel, để bật tắt chế độ gợi ý tên hàm khi gõ công thức, bạn sử dụng lựa chọn nào sau đây?

Trong Excel, muốn xóa các quy luật định dạng có điều kiện theo nội dung cho một vùng, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, để làm ẩn một số cột của trang tính, bạn sử dụng lựa chọn nào? (cho phép chọn nhiều)

Trong Excel, để khống chế dữ liệu nhập vào cột Điểm (D3:D20) chỉ cho phép nhập giá trị số thập phân từ 0 đến 10, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, để copy giá trị của ô A2 cho vùng A3:A5, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, muốn đặt tên cho một vùng, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, cho biết cách tạo bảng tính dựa trên mẫu đang có?

Trong Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, giả sử vùng giá trị từ B4 đến B20 chứa cột Họ và tên sinh viên. Với yêu cầu bài toán "Cho biết số sinh viên có trong danh sách", theo bạn, công thức nào là công thức đúng?

Trong Excel 2010, để chấp nhận các thay đổi trong bảng tính, bạn sử dụng lựa chọn nào trong nhóm Changes?

Trong Excel, để làm ẩn một sheet sau đó có thể cho hiện lại bằng lệnh Unhide, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều lựa chọn)

Trong Excel, để bảo vệ trang tính bằng mật khẩu, bạn sử dụng lựa chọn nào sau đây?

Trong Excel để xác định cú pháp đúng của hàm INDEX, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel để tạo thống kê dùng PivotTable, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel 2010, để thiết lập font size mặc định, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel 2010, để thực hiện việc thay đổi tên cho các vùng, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, khi cần thống kê tính tổng trên vùng thỏa nhiều điều kiện, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, muốn chèn dữ liệu từ một file Excel khác vào, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, để sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột cùng lúc, sau khi chọn vùng dữ liệu, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel 2010, đểđịnh dạng dữ liệu tại cột C là kiểu số có một chữ số thập phân, sau khi chọn cột dữ liệu - chọn Home - nhóm Cells - Format, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, lệnh thống kê nào để tính giá trị cho một vùng có cùng công thức?

Trong Excel, để chọn một hàm thuộc nhóm hàm Dò Tìm và Tham Chiếu (Lookup & Reference), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel để chọn lại vùng dữ liệu cho biểu đồ, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel 2010, để thực hiện việc sử dụng mảng trong hàm, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, hàm gì được dùng để tính tổng các giá trị trong một vùng nào đó khi các giá trị trong vùng tương ứng thỏa mãn điều kiện cho trước?

Trong Excel, cho biết cách lưu bảng tính như một mẫu?

Trong Excel, để bật/tắt chế độ gợi ý hàm khi gõ trong công thức, bạn sử dụng lựa chọn nào từ Excel Options?

Trong Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng (giảm), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel 2010, để bật/tắt chế độ gợi ý cú pháp hàm, bạn sử dụng lựa chọn nào từ Excel Options?

Trong Excel 2010, để mặc định chỉ hiển thị công thức (thay vì hiện kết quả tính được) bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel 2010, ôA3 có giá trị 15. Công thức =MOD(A3/2) sẽ cho ra kết quả nào?

Trong Excel, để quy định số sheet mặc định khi tạo một workbook mới, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, để lặp lại dòng tiêu đề khi sang trang in, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel 2010, để thêm trục thứ 2 vào biểu đồ, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel 2010, để thay đổi tỉ lệ trên các trục của biểu đồ, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, để qui định dữ liệu nhập phải là số nguyên, sau khi chọn cột dữ liệu, chọn Data Validation, từ danh sách Allow, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel 2010, để tìm các vùng có khống chế dữ liệu nhập vào, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel 2010, để xoá hoàn toàn phần chú thích trong biểu đồ, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, hàm COUNTIFS được dùng để?

Trong Excel, khi cần thống kê đếm thỏa đồng thời nhiều điều kiện, bạn sử dụng lựa chọn nào

Trong Excel, muốn chèn thêm ghi chú cho một ô, bạn sử dụng lựa chọn nào sau đây?

Trong Excel 2010, để loại bỏ các giá trị trung nhau trong bảng tính, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel 2010, để sắp xếp dữ liệu theo yêu cầu, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel 2010, để định dạng kiểu tiền tệ cho một vùng, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, cho biết cách cài mật khẩu bảo cho workbook?

Trong Excel, giả sử ô A4 chứa kết quả một công thức, để sao chép kết quả (chỉ lấy giá trị) trên vào ô A8, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, để qui định dữ liệu nhập của một cột là kiểu ngày có giá trị trong tháng 10, năm 2016, ngày sau phải lớn hơn ngày trước, bạn dùng lựa chọn nào sau đây để thiết lập điều kiện.

Trong Excel, lựa chọn nào sau đây không dùng để thống kê dữ liệu?

Trong Excel 2010, để in một trang bảng tính nằm ngang hoặc thẳng đứng, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel 2010, sau khi chọn vùng chứa dữ liệu để chèn biểu đồ ta làm như thế nào?

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay