CNTT – MODULE 08.3

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

CNTT - MODULE 08.3 - 33

Trong hàm dò tìm VLOOKUP, tham số cuối cùng nếu bỏ qua thì mặc định tham số đó có giá trị là gì?

Để xoá tên một vùng, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Để thay đổi tỉ lệ trên các trục của biểu đồ, sau khi chọn thành phần cần thay đổi và mở cửa sổ Format Axis, ta chọn nhóm

Để Excel chỉ tính toán lại công thức khi lưu file hoặc khi chọn Calculate Now (nhấn F9), bạn sử dụng lựa chọn nào? (cho phép chọn nhiều)

Để làm ẩn dòng trong bảng tính, bạn sử dụng lựa chọn nào? (cho phép chọn nhiều)

Để xóa tất cả ghi chú trong Excel, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, để thêm trục dọc thứ 2 bên phải vào biểu đồ dạng line, sau khi chọn đường line trên biểu đồ, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Để tìm các vùng có sử dụng công thức, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều lựa chọn)

Để xoá bỏ các nhận xét (comment) trong một vùng của trang tính, bản sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, để tạo công thức mảng cho một cột, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Để luôn chỉ chọn in một vùng nào đó trong bảng tính Excel, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều lựa chọn)

Trong Excel, để tạo công thức mảng cho một cột, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, để trích dữ liệu thỏa điều kiện qua một vùng mới, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, để xóa một bảng PivotTable, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong trang tính Excel, muốn hiển thị các vùng có dùng định dạng có điều kiện, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, để tạo biểu đồ cho phép hiển thị số liệu dạng phần trăm, bạn sử dụng lựa chọn nào sau đây?

Trong Excel, để sửa ghi chú trong một ô, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Định dạng dữ liệu cho vùng cho vùng từ B4 đến B11 chỉ được nhập số thập phân, có giá trị trong khoảng từ 1 đến 100. Vào menu data\Data Validation ta chọn giá trị gì trong mục Allow của thẻ Settings?

Trong Excel, để đưa dữ liệu từ Access vào trang tính, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Để chia tách một cửa số Excel 2010 theo chiều đứng, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Để thay đổi nguồn dữ liệu của bảng trụ xoay (PivotTable), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Để lưu biểu đồ như một mẫu, bạn sử dụng lựa chọn nào trong Chart Tools của Excel 2010?

Để sửa định dạng có điều kiện theo nội dung ô, trên thanh Robbin sau khi chọn Conditional Formatting, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, để đặt tên một vùng chọn, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, để xóa bỏ tất cả các lệnh Subtotal trong vùng số liệu được thống kê bằng Subtotal, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, để từ chối các thay đổi trong bảng tính, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, để xóa đồng thời nội dung, định dạng, ghi chú, liên kết trong bảng tính, sau khi chọn toàn bộ bảng tính, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Để xóa hoàn toàn phần chú thích trong biểu đồ, bạn sử dụng lựa chọn nào (Chọn nhiều lựa chọn)?

Để cập nhật lại dữ liệu cho một bảng PivotTable, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Để xóa 1 bảng trụ xoay (PivotTable), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel, để định dạng có điều kiện cho một vùng, câu nào sau đây đúng?

Trong Excel, để tạo một liên kết từ ô A40 đến một trang web, bạn sử dụng lựa chọn nào trong hộp Insert Hyperlink?

Để làm ẩn một số cột của trang tính, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều lựa chọn)

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay