CNTT – MODULE 09.2

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

CNTT - MODULE 09.2

Trong PowerPoint 2010, để xóa một hiệu ứng trên một đối tượng có nhiều hiệu ứng, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều lựa chọn)

Trong Powerpoint 2010, tắt chức năng kiểm tra chính tả tiếng Anh, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint, để thiết kế một Slide chủ (Master Slide) chứa các định dạng chung của toàn bộ các Slide trong bài trình diễn, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint 2010, muốn đưa phim minh họa vào bài trình chiếu, bạn thực hiện? (Chọn nhiều lựa chọn)

Trong PowerPoint 2010, muốn thiết lập Font chữ cho toàn bộ bài trình chiếu ta thực hiện? (Chọn nhiều lựa chọn)

Trong PowerPoint, để nhúng tập tin Excel vào bài trình chiếu như một đối tượng, trong thẻ Insert, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint, khi cần chế độ view tốt nhất để duyệt qua một bản trình diễn, bạn sử dụng lựa chọn nào? (cho phép chọn nhiều)

Trong PowerPoint, khi tạo mẫu mới để ứng dụng vào các bài trình chiếu, để tạo khung giữ chỗ cho các Slide định dạng cho Slide nội dung, trong thẻ Slide Master, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint, muốn xuất hiện bút để đánh dấu khi trình chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint 2010, để lưu một tập tin thành kiểu .potx, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint, để lưu bài trình chiếu thành tập tin trình chiếu tự động, mục Save As Type, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint 2010, muốn trình chiếu Slide hiện hành? (Chọn nhiều lựa chọn)

Trong PowerPoint, để lưu đối tượng đồ họa đã chỉnh sửa theo kiểu tệp .bmp, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint 2010, muốn đặt mật khẩu bảo vệ chỉ cho mở tập tin trình chiếu để xem và không chỉnh sửa nội dung ta thực hiện?

Trong PowerPoint, để chèn âm thanh vào bài trình diễn, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint, khi mở hộp thoại Print (Vào File - Print), ta có thể làm gì?

Trong PowerPoint 2010, thực hiện chuyển màn hình đang trình chiếu từ trắng thành đen hoặc ngược lại, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint, lệnh Arrange - Align trong Drawing Tools có ý nghĩa gì?

Trong PowerPoint, muốn tạo một liên kết đến trang đầu tiên, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint không tồn tại chế độ View nào sau đây?

Trong PowerPoint 2010, tập tin trình chiếu có kiểu (*.PPSX) là?

Trong PowerPoint 2010, để thực hiện việc cài đặt hiệu ứng cho các đối tượng trong slide, bạn thực hiện như thế nào?

Trong PowerPoint 2010, để thiết lập việc trnh chiếu lặp liên tục, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint 2010, để thực hiện việc thay đổi trình tự xuất hiện các hiệu ứng, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint, để chọn mẫu đã có sẵn ứng dụng vào bài trình chiếu hiện hành, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint, vào thẻ Insert chọn Shapes, cho biết ý nghĩa của nhóm Actions Button?

Trong PowerPoint 2010, muốn tạo một Album ảnh, ta chọn?

Trong PowerPoint 2010, muốn chuyển bài trình chiếu thành định dạng PDF ta có thể thực hiện? (Chọn nhiều lựa chọn)

Trong PowerPoint, bài trình chiếu có thể lưu thành các tập tin dạng nào sau đây?

Trong PowerPoint 2010, để lưu trình chiếu như một mẫu, tại hộp Save as Type, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint, để chỉ trình chiếu các Slide lẻ, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint, cho biết ý nghĩa của việc chọn Insert Layout trong thẻ Slide Master?

Trong PowerPoint 2010, muốn trình chiếu từ Slide đầu tiên? (Chọn nhiều lựa chọn)

Trong PowerPoint 2010, để sử dụng hiệu ứng có ý nhấn mạnh, làm nổi bật đối tượng, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint, sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, để trình chiếu ngay từ Slide đầu tiên, bạn sử dụng lựa chọn nào? (cho phép chọn nhiều)

Trong PowerPoint 2010, để tạo phiên trình chiếu một số Slide theo yêu cầu, trong thẻ Slide Show, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint, để các trang trình chiếu tự động lặp đi lặp lại không cần người điều khiển, trong Set Up Slide Show, bạn sử dụng lựa chọn nào?

rong PowerPoint, chức năng nào sau đây không tồn tại khi bạn vào File - Save & Send?

Trong PowerPoint 2010, muốn tạo mới tập tin trình chiếu từ Sample Templates dựng sẵn?

Trong PowerPoint, để liên kết đến một Slide khác trong bài trình chiếu, sau khi chọn đối tượng cần liên kết, vào thẻ Insert bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint, để chèn phim vào trang trình chiếu, trong thẻ Insert, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint 2010, muốn tạo thêm trang trình chiếu ta thực hiện?

Trong PowerPoint 2010, để lưu trình chiếu như một mẫu, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint 2010, muốn đặt mật khẩu bảo vệ khi mở tập tin trình chiếu ta thực hiện?(Chọn nhiều lựa chọn)

Trong PowerPoint, để không xuất hiện màn hình đen cuối bài trình chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint, khi thay đổi phông chữ, màu nền, hiệu ứng của các textbox trong Master Slide thì:

Trong PowerPoint 2010, muốn ghi lại quá trình trình chiếu?

Trong PowerPoint 2010, để lưu bài trình chiếu như một tập tin mẫu thì kiểu tập tin nào sau đây là đúng?

Trong PowerPoint, để không cho trình chiếu các Slide có hiệu ứng đi kèm, trong Set Up Slide Show, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint, chức năng Duration: 02.00 trong hiệu ứng có ý nghĩa gì?

Trong PowerPoint 2010, muốn tạo màu nền cho trang trình chiếu?

Trong PowerPoint 2010, muốn trình chiếu một Custom Show?

Trong PowerPoint, để chèn âm thanh vào trang trình chiếu, trong thẻ Insert, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint, thao tác Home - Slides - New Slide - Slides from Outline có công dụng gì?

Trong PowerPoint 2010, để không cho dùng mouse phải khi trình chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint, muốn ẩn đi một số Slide không cho trình chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint 2010, để thiết lập chuyển trang tự động sau một thời gian cho trước, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint, để thiết lập cách thức trình chiếu, trong thẻ Slide Show, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Powerpoint 2010, tắt chức năng kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint, cho biết ý nghĩa của việc chọn Design - chọn Browse for Themes… trong bài trình chiếu hiện hành?

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay